Znáte všechny nástroje marketingového komunikačního mixu?

Marketingový komunikační mix – jedná se o souhrn všech nástrojů, které jsou využívány k prosazování marketingových záměrů na určeném zahraničním trhu.
nápis na cedulce
Skládá se z následujících prvků –
Reklama – jedná se o placenou formu neosobní prezentace. Výhodou je masové působení a kontrola nad sdělením, nevýhodou je neosobní charakter, nesnadné měření response a nemožnost přímého ovlivnění nákupu. Rozlišujeme typy reklamy – informativní, přesvědčovací, připomínková, srovnávací, korporátní. Využívá se taktéž emocionální reklama, která má u zákazníka vyvolat určité pocity. V tomto případě je však nutné dávat pozor na upíří efekt.
Podpora prodeje –jedná se o neosobní formu komunikace vedoucí ke krátkodobému stimulování prodeje. Výhodou je, že upoutá pozornost a dosáhne okamžitého účinku, protože dává podnět k nákupu. Nevýhodou je snadná napodobitelnost konkurencí a krátkodobé působení. V současné době se uplatňují novinky, jako je například 3D reklama.
Osobní prodej –jedná se o proces ovlivňování zákazníka formou přímého kontaktu. Výhodou je pružná prezentace a okamžitá reakce, interaktivnost. Nevýhodou jsou podstatně vyšší náklady, nesnadnost získat kvalifikované obchodníky, málo oslovených zákazníků.
Public relations –jedná se o nepřímou komunikaci, která se zaměřuje spíše na budování a upevňování prestiže a image firmy. Výhodou je vysoký stupeň důvěryhodnosti, dlouhodobé působení. Nevýhodou je, že tuto formu komunikace nelze řídit tak, jako ty ostatní.
Publicitaznamená způsob, jak média informují veřejnost o svých aktivitách a produktech.
Podniková image –označuje to, jak je společnost vnímána veřejností.
Podniková identita –zahrnuje souhrnné zosobnění společnosti, které je odvozené z její filozofie, historie, kultury, strategie, pověsti, chování zaměstnanců…
slevy na výprodej
Přímý marketing –reklamní sdělení je přenášeno přímo ke spotřebiteli, takže vyvolá okamžitou reakci. Funguje na principu tvorby databáze respondentů. Výhodou je efektivní zacílení, flexibilnost a aktuálnost, měřitelnost odezvy. Nevýhodou jsou náklady spojené se vznikem databáze.
·         Adresné média – telemarketing, katalogy, přímý mail, nová interaktivní média, osobní prodej.
·         Neadresné média – outdoor reklama s možností přímé odpovědi, televizní reklama s možností přímé odpovědi, tištěná a rozhlasová reklama s možností přímé odpovědi, teletext.
Sponzoring –sponzor pomáhá sponzorovanému uskutečnit jeho projekt, zatímco sponzorovaný pomáhá sponzorovi naplnit jeho komunikační cíle. Výhodou je nižší nákladovost, nevýhodou je nižší účinnost.